Podmínky a pravidla adiClub

 1. ZPŮSOBILOST

 2. VSTUP DO KLUBU

 3. ODMĚNY

 4. POUŽÍVÁNÍ ÚČTU

 5. UKONČENÍ A VYPRŠENÍ PLATNOSTI, ZMĚNY V KLUBU

 6. SOULAD

 7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 8. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO A JURISDIKCE

 9. RŮZNÉ

 10. KONTAKTY

Podmínky používání

 1. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK

 2. PŘEDPOKLADY PRO POUŽÍVÁNÍ

 3. UŽIVATELSKÝ OBSAH

 4. POVINNOSTI UŽIVATELE

 5. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE

 6. VYLOUČENÍ ZE SLUŽEB

 7. ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 8. VLASTNICKÁ PRÁVA

 9. SOULAD

Podmínky a pravidla adiClub

Vítejte v klubu adiClub („ Klub “). Klub zahrnuje členský program a předplatné běžeckých a tréninkových aplikací adidas, jak je uvedeno níže. Klub je organizován zastoupením značky adidas CR s.r.o. s číslem společnosti 14893436, jejíž sídlo je Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, 158 00, Česká republika a daňovým identifikačním číslem CZ14893436 („ adidas “, „ my “ nebo „ nás “). Výrazem (výrazy) „ vy “ nebo „ váš “ (včetně pádových variant) se rozumíte vy – osoba, které byl poskytnut přístup k těmto Podmínkám a pravidlům („ Podvymínky “). Tyto Podmínky upravují vaši účast v klubu a svou účastí v klubu souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Vstupem do klubu také souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Podmínkami pro elektronický obchod, které jsou k dispozici zde: https://www.adidas.cz/terms%5Fand%5Fconditions („ Podmínky pro elektronický obchod “).

Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky.

1. ZPŮSOBILOST


Abyste se mohli stát členem tohoto Klubu, musí vám být alespoň 16 let a musíte být právoplatným rezidentem České republiky. Pokud je vám minimálně 16 let, ale méně než 18 let (nebo jste doposud nedosáhli zákonné plnoletosti), musíte mít před registrací do klubu také souhlas svého rodiče nebo opatrovníka a váš rodič nebo opatrovník si musí přečíst tyto Podmínky a souhlasit s nimi. Přihlášením a účastí v Klubu potvrzujete, že splňujete tyto požadavky na způsobilost.Základní přehled o tom, jak se stát členem Klubu, o dostupných odměnách a o tom, jak lze tyto odměny uplatnit, naleznete na stránce https://www.adidas.cz/adiclub . Více podrobností se dozvíte níže.

2. VSTUP DO KLUBU


Pokud splňujete výše uvedená kritéria způsobilosti, můžete do Klubu vstoupit vyplněním registračního formuláře na adrese <www.adidas.cz> , v mobilních aplikacích adidas nebo v prodejnách adidas. Pro vstup do Klubu není nutné provést nákup jakéhokoli produktu. Každá osoba může mít pouze jeden účet. Pokud se stanete členem Klubu, zavazujete se, že o sobě poskytnete a budete udržovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, jak je vyžadováno v registračním formuláři.

3. ODMĚNY


Úspěšným vstupem do klubu získáte přístup k souboru odměn pro členy, které jsou uvedeny zde: https://www.adidas.cz/adiclub .Čas od času můžeme podle vlastního uvážení odměny měnit, rušit nebo přidávat, a to s předchozím upozorněním i bez něj.Některé odměny budou podmíněny souhlasem se samostatnými podmínkami platnými pro danou odměnu, které vám budou zpřístupněny při uplatnění dané odměny. Na určité konkrétní odměny se navíc vztahují následující podmínky:

 • Slevové poukazy: Jedná se o jednorázové slevové poukazy, které vám budou k dispozici při vstupu do klubu a v den vašich narozenin. Tyto poukázky mají omezenou dobu platnosti a maximální hodnotu slevy, tyto podrobnosti vám budou sděleny při předání konkrétních slevových poukázek. Na některé produkty se mohou vztahovat výjimky. Tyto slevové kupóny nelze kombinovat s jinými akcemi nebo slevami.

 • Exkluzivní produkty pro členy: Získáte přístup k nákupu produktů, které jsou k dispozici pouze členům Klubu. Tyto produkty budou k dispozici do vyčerpání zásob.

 • Přístup k medializovaným produktům: Získáte přístup k uvádění medializovaných produktů na trh. To však nezaručuje, že v případě účasti medializovaný produkt získáte. Tato odměna závisí na dostupnosti uváděných produktů na trh.

 • Exkluzivní výprodeje pro členy: Můžete získat přístup k výprodejům, které jsou k dispozici pouze členům Klubu. Doba trvání výprodeje se může v jednotlivých případech lišit a platí pro ně naše standardní podmínky pro výprodeje.

 • Předčasný přístup k výprodejům: Můžete získat předčasný přístup k určitým výprodejům, které zpřístupníme. Doba trvání výprodejů se může v jednotlivých případech lišit. Na výprodeje platí naše standardní podmínky pro výprodeje.

 • Bezplatné předplatné běžeckých a tréninkových aplikací adidas: je k dispozici od vstupu do Klubu a podléhá souhlasu s platnými podmínkami používání.

Konkrétní odměny (ať už produkty, nebo zážitky) jsou k dispozici do vyčerpání zásob a mohou být dle našeho uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změněny, zrušeny, omezeny a nahrazeny.

4. POUŽÍVÁNÍ ÚČTU


Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu a nesete plnou odpovědnost za jakékoli činnosti, které se pod vaším heslem nebo účtem provádějí. Tento Klub je určen jen jednotlivcům pro osobní použití. Svůj členský průkaz a/nebo heslo adidas nesmíte sdílet ani je jakýmkoli způsobem zpřístupňovat jiným osobám. O jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti musíte neprodleně informovat tým zákaznických služeb společnosti adidas (podrobnosti jsou uvedeny níže v článku 10).

Souhlasíte s tím, že nebudete:

 • otevírat, používat, reprodukovat, upravovat, stahovat, prodávat, převádět, zveřejňovat ani jinak zpřístupňovat své členství v Klubu pro jakékoli komerční účely;

 • provádět jakékoli činnosti, které by mohly poškodit, narušit nebo jinak ohrozit činnost Klubu;

 • zneužívat svého členství v Klubu nebo jej používat k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům (což zahrnuje přenos počítačových virů prostřednictvím vašeho účtu nebo používání vašeho účtu způsobem, který je diskriminační, urážlivý, zneužívající, zlomyslný, pomlouvačný nebo jinak porušuje nebo ohrožuje práva kterékoli jiné osoby) a

 • převádět, prodávat nebo vyměňovat jakékoli své odměny nebo exkluzivní členské propagační nabídky nebo se o to pokoušet.

5. UKONČENÍ A VYPRŠENÍ PLATNOSTI, ZMĚNY V KLUBU


Členství v Klubu můžete kdykoli zrušit přihlášením ke svému účtu na našich webových stránkách nebo v aplikaci.Vaše členství v Klubu můžeme kdykoli zrušit, pokud zjistíme, že (a) nejste způsobilí v souladu s výše uvedeným bodem 1, (b) jste porušili některou z těchto Podmínek, některou z Podmínek pro elektronický obchod, jakékoli podmínky vztahující se k prodeji produktů nebo jakýkoli platný zákon či nařízení, nebo pokud (c) jste se dopustili podvodu, falšování nebo jiného zneužití Klubu.Pokud své členství zrušíte, můžete se do Klubu znovu přihlásit zaregistrováním na webových stránkách nebo v aplikaci.

V případě zrušení členství v Klubu se na údaje poskytnuté při registraci do Klubu a následně nahrané, zveřejněné, přenesené, publikované, zobrazené nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím členství v Klubu nebo v jeho rámci vztahují následující ustanovení:

 • veškerá práva, která nám byla udělena ve vztahu k údajům, které nejsou osobními údaji, zanikají. To však neplatí, pokud tyto údaje:

  • nemají žádné využití mimo rámec členství v Klubu;

  • souvisí výhradně s vaším využíváním členství v Klubu;

  • byly námi agregovány s jinými údaji a nelze je rozčlenit nebo je lze rozčlenit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí; nebo

  • byly vytvořeny vámi společně s jinými zákazníky, za předpokladu, že ostatní zákazníci mohou tyto údaje nadále používat.

V případě osobních údajů mají přednost ustanovení oznámení o ochraně soukromí platformy.

 • údaje, které nejsou osobními údaji, vám na vaši žádost poskytneme bezplatně, v přiměřené lhůtě a v běžném a strojově čitelném formátu poté, co zrušení nabude účinnosti. To neplatí, pokud takové údaje:

  • nemají žádné využití mimo rámec členství v Klubu;

  • souvisí výhradně s vaším využíváním členství v Klubu; nebo

  • byly námi agregovány s jinými údaji a nelze je rozčlenit nebo je lze rozčlenit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí.

V případě osobních údajů mají přednost ustanovení oznámení o ochraně soukromí platformy.V Klubu a/nebo těchto Podmínkách můžeme čas od času provádět menší změny (například pokud dojde k takové změně zákona, z níž vyplývá nutnost tyto Podmínky změnit, nebo pokud budeme přidávat nové odměny, upravovat funkce Klubu nebo měnit technické prostředí). Tyto Podmínky pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že rozumíte aktuálním Podmínkám, které se vztahují na vaše členství v Klubu.

V případě jakýchkoli významných změn těchto Podmínek, které na vás budou mít podstatný nepříznivý dopad, nebo v případě, že se rozhodneme ukončit činnost Klubu, vám poskytneme písemné oznámení s předstihem 6 měsíců.

6. SOULAD


Máme zákonnou povinnost zajistit, aby Klub byl v souladu se smlouvou.

V rámci této zákonné povinnosti vám můžeme čas od času nabídnout a požádat vás o aktualizaci Klubu z bezpečnostních a technických důvodů. Je vaší povinností takové aktualizace neprodleně nainstalovat a aktualizovat operační systém vašeho koncového zařízení, pokud je to pro takové aktualizace nutné. V případě, že nenainstalujete aktualizaci, kterou jsme vám poskytli, neneseme odpovědnost za případný nesoulad Klubu vyplývající z absence příslušné aktualizace.

Pokud Klub není v souladu s kupní smlouvou a/nebo zákonnými požadavky na soulad, máte právo na odstranění závady. Vaše právo na reklamaci nesouladu zaniká dva (2) roky po ukončení členství v Klubu. Budete s námi přiměřeně spolupracovat na posouzení toho, zda příčina nesouladu spočívá ve vašem digitálním prostředí. Pokud takovou spolupráci neposkytnete, důkazní břemeno ohledně případného nesouladu nesete vy.

7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


Pokud nedodržíme tyto Podmínky, odpovídáme za ztrátu nebo poškození, které utrpíte, což je předvídatelný výsledek našeho porušování těchto Podmínek nebo naší nedbalosti, ale nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, které jsou nepředvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná v případě, že je zřejmým důsledkem našeho pochybení nebo pokud jsme o ní vy i my věděli v době, kdy jsme tyto Podmínky uzavřeli.

Nic, co je obsaženo v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za:

 • smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;

 • podvod nebo podvodné zkreslení nebo

 • jakoukoli věc, ve vztahu k níž by vyloučení nebo omezení naší odpovědnosti bylo nezákonné.

V rozsahu povoleném zákonem naše celková odpovědnost vůči vám za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo porušení zákonné povinnosti, či jakýmkoli jiným způsobem, nepřesáhne částku ve výši 100 CZK.

8. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO A JURISDIKCE


Tyto Podmínky se řídí zákony Nizozemska. To neovlivňuje platnost mandatorních práv podle práva země, ve které máte trvalý pobyt.

Jakýkoli spor, který může vzniknout na základě těchto Podmínek, můžete podle svého uvážení vést buď před příslušným soudem v Amsterdamu v Nizozemsku, nebo před příslušným soudem v zemi, ve které máte trvalý pobyt, pokud je tato země členským státem EU, když tyto soudy mají – s vyloučením jakéhokoli jiného soudu – pravomoc rozhodovat o takovém sporu. Případný spor, který může vzniknout na základě těchto Podmínek, povedeme před příslušným soudem vaší země podle vašeho trvalého pobytu, pokud se jedná o členský stát EU, nebo před příslušným soudem v Amsterdamu v Nizozemsku.

9. RŮZNÉ


Každé ustanovení těchto Podmínek se použije samostatně. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich je nezákonné nebo nevymahatelné, zůstanou zbývající ustanovení plně v platnosti a účinnosti.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste plnili některý ze svých závazků podle těchto Podmínek, nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva vůči vám, nebo pokud z naší strany v této věci dojde k prodlení, taková okolnost neznamená, že jsme se vzdali svých práv vůči vám, ani neznamená, že tyto závazky nemusíte splnit. Pokud se vzdáme nároků plynoucích z nesplnění povinností z vaší strany, učiníme tak výhradně v písemné formě, a tato okolnost neznamená, že se automaticky vzdáme eventuálních pozdějších nároků plynoucích z nesplnění povinností z vaší strany.

Pokud chcete získat více informací týkajících se on-line řešení sporů, klikněte na tento odkaz na webovou stránku Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Tento odkaz se poskytuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, pouze pro informační účely. Nejsme povinni se účastnit on-line řešení sporů.

10. KONTAKTY


Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo Klubu nebo máte důvod ke stížnosti, můžete nás kontaktovat kliknutím www.adidas.cz/pomoc .

USCHOVEJTE SI PROSÍM KOPII TĚCHTO PODMÍNEK PRO SVÉ ZÁZNAMY A ČASTO KONTROLUJTE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO APLIKACI ADIDAS, ZDA NEDOŠLO KE ZMĚNÁM TĚCHTO PODMÍNEK.

Poslední aktualizace: 10 March 2022

Dodatek 1 – Zúčastněné maloobchodní prodejnyPrague, Na Prikope | Na Prikope 12 | Prague | Česká republikaOstrava, Hlucinska | Hlucinska 1171/B22 | Ostrava | Česká republikaPrague, Zamenhofova | Zamenhofova 440 | Prague | Česká republikaPrague, Ke Kopanine | Ke Kopanine 421 | Prague | Česká republikaHate, Chvalovice-Hate | Chvalovice-Hate 196 | Hate | Česká republika

Podmínky používání

Vítejte v adidas Running a adidas Training (společně i samostatně dále jako „ služby “) a v digitálním obsahu poskytovaném společností Runtastic GmbH prostřednictvím všech dostupných kanálů (dále jen „ digitální obsah “). Pokud mluvíme o „ tobě “ nebo „ tvém “ (a jiných mluvnických tvarech tohoto zájmena), máme na mysli tebe, osobu přistupující k těmto podmínkám používání (dále jen „ podmínky používání a zamýšlející používat služby nebo přistupovat k digitálnímu obsahu. Pokud mluvíme o „ uživatelích “, máme na mysli osoby, které jsou součástí naší interaktivní sportovní a fitness komunity využívající služby, a když mluvíme o „ nás “ (a jiných mluvnických tvarech tohoto zájmena), máme na mysli subjekt, u kterého máte vedeno členství nebo který poskytuje digitální obsah.

1. PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK


 1. Příslušná verze. Tyto podmínky používání upravují tvé používání služeb i přístup k digitálnímu obsahu v aktuálně platné verzi, kterou si můžeš kdykoli prohlédnout v rámci služeb.

 2. Integrace. S aplikací těchto podmínek používání a dokumentů v nich začleněných odkazem vyjadřuješ souhlas buď (i) registrací členství v adiClubu, (ii) registrací v Runtastic Membership nebo (iii) přístupem k digitálnímu obsahu, u něhož není požadováno předplatné. Pokud tedy s podmínkami používání nesouhlasíš, neregistruj si členství, nepoužívej služby ani nepřistupuj k digitálnímu obsahu.

 3. Rozsah. Tyto podmínky používání platí bez ohledu na body přístupu ke službám a digitálnímu obsahu včetně (sub)domén a mobilních aplikací, a bez ohledu na to, u koho máš vedeno členství, tj. kdo ti služby nabízí (např. adidas nebo Runtastic).

 4. Další podmínky. Při používání služeb nebo přístupu k digitálnímu obsahu na mobilních zařízeních platí další podmínky příslušného poskytovatele mobilních zařízení a mobilního operátora.

2. PŘEDPOKLADY PRO POUŽÍVÁNÍ


 1. Účet a podmínky. Používání služeb ani přístup k digitálnímu obsahu není možný bez souhlasu s těmito podmínkami používání a potvrzení příslušného oznámení o ochraně soukromí . Služby je možné používat, pouze pokud ses zaregistroval(a) ke členství v adiClubu nebo Runtastic Membership. Používání služeb dále vyžaduje držení a používání zařízení kompatibilního s příslušnou službou a na požadované úrovni aktualizace.

 2. Zpracování a přenos dat. Tímto potvrzuješ své obeznámení s tím, že kvůli provozování služeb a zpřístupňování jejich funkcí musíme zpracovávat určité údaje včetně údajů umožňujících zjištění totožnosti a přenášet je ze zařízení, na kterém službu používáš, k nám a zpět. Zpracování takových informací je nezbytné pro plnění smlouvy s tebou z naší strany. Za účelem poskytování určitých funkcí služeb nebo na základě tvého souhlasu mohou být údaje sdíleny také se sociálními sítěmi nebo partnery, jak je uvedeno v příslušném oznámení o ochraně soukromí .

 3. Náklady vzniklé při přenosu dat. Souhlasem s těmito podmínkami používání potvrzuješ, že je ti známo, že z přenosu informací ze zařízení, na kterém službu používáš, k nám a zpět budou vyplývat určité náklady mobilního operátora. Tyto náklady poneseš ty.

3. UŽIVATELSKÝ OBSAH


 1. Obecné. Prostřednictvím služeb je ti povoleno v souladu se zákony a podmínkami používání nahrávat, ukládat, publikovat, distribuovat, přenášet a sdílet s jinými uživateli data a informace, jako jsou mimo jiné text, příspěvky, komentáře, obrázky, zprávy, interakce a podobně (dále jen „ uživatelský obsah “).

 2. Zpřístupnění. Vyhrazujeme si právo uživatelský obsah ukládat nebo zpřístupňovat třetím stranám, a to v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo v legálně přípustném a přiměřeně nutném rozsahu, za účelem:

  1. vyhovění zákonům nebo soudním či správním příkazům,

  2. zajištění souladu s těmito podmínkami používání nebo jinými podmínkami, na kterých jsme se navzájem dohodli,

  3. reakce na stížnosti na porušení zákona vznesené třetími stranami nebo

  4. ochrany našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti, případně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti uživatelů a veřejnosti.

 3. Licence k uživatelskému obsahu. Tímto nám uděluješ celosvětovou, neodvolatelnou, bezúplatnou, nevýhradní, přenositelnou, sublicencovatelnou a neomezenou licenci k používání veškerého uživatelského obsahu vytvořeného, přenášeného, ukládaného a publikovaného prostřednictvím služeb. Bez ohledu na typ používání budeme mít právo na používání veškerého uživatelského obsahu, ať už jako součást služeb nebo pro jinou činnost prováděnou námi či s námi spřízněnou společností. To zahrnuje právo uživatelský obsah pozměňovat a upravovat, pokud takové změny nebo úpravy nekolidují s tvými základními zájmy. Pokud budeme uživatelský obsah používat mimo služby, jsme tam, kde je to možné, povinni uvádět, že jsi obsah vytvořil(a) ty.

 4. Vlastnictví. Nenárokujeme si vlastnictví žádného uživatelského obsahu a na obsah nebudeme dohlížet.

 5. Odstranění. Vyhrazujeme si právo odstranit uživatelský obsah bez uvedení důvodu a bez upozornění předem.

 6. Nepřesný uživatelský obsah. Nejsme odpovědní za nepřesný uživatelský obsah vytvořený kterýmkoli uživatelem.

 7. Odškodnění. Odškodníš nás vůči všem nárokům vzneseným třetími stranami kvůli porušení jejich práv v souvislosti s tvým uživatelským obsahem nahraným na kteroukoli ze služeb. V rozsahu povoleném zákonem poneseš náklady soudního řízení, kterého můžeme být účastníkem v souvislosti s takovými nároky, včetně všech soudních poplatků a výdajů na právní zastoupení, s výjimkou případů, kdy takové porušení nenastalo tvým zaviněním.

 8. Podpora. Pokud je třetí stranou uplatněn nárok týkající se tvého uživatelského obsahu, musíš nám neprodleně, pravdivě a v plném rozsahu zpřístupnit veškeré tobě dostupné informace, které mohou být nutné k ověření takového nároku anebo k obraně proti němu.

4. POVINNOSTI UŽIVATELE


 1. Bezpečnost účtu Neseš odpovědnost za uchovávání identifikačních údajů a hesla souvisejících s členstvím (dále jen „ účet “) v tajnosti a plnou odpovědnost za všechny aktivity, které se dějí jménem tvého účtu. Služby a digitální obsah jsou ti poskytovány pouze pro osobní použití. Účet nesmíš sdílet ani ho zpřístupňovat jiným osobám. O neoprávněném používání účtu nebo jiném narušení zabezpečení nás musíš okamžitě informovat e-mailem na adrese fraudprotection@runtastic.com, nebo pokud jsi prémiový člen, na adrese premium@runtastic.com.

 2. Omezení použití. Zavazuješ se, že nebudeš:

  • služby ani digitální obsah používat k jinému než zamýšlenému účelu,

  • používat, reprodukovat, upravovat, stahovat, prodávat, převádět, publikovat ani jinak zpřístupňovat účet, služby nebo digitální obsah ke komerčním účelům, ani k nim z takového důvodu přistupovat,

  • dopouštět se jednání, které by mohlo poškodit nebo narušit provoz služeb, případně s ními jinak kolidovat,

  • účet, služby nebo digitální obsah zneužívat ani používat k nelegálním nebo neschváleným účelům (což zahrnuje přenos počítačových virů prostřednictvím tvého účtu nebo používání tvého účtu způsobem, který je diskriminační, urážlivý, hanlivý, škodlivý, pomlouvačný či jinak poškozuje nebo porušuje práva jiné osoby),

  • porušovat příslušné komunitní směrnice pro služby.

 3. Pravidla chování. Musíš:

  • pravdivě poskytovat a udržovat aktuální a kompletní svůj účet,

  • ukládat, publikovat, přenášet a distribuovat pouze takový uživatelský obsah, který jsi oprávněný/á předávat. To se vztahuje i na uživatelský obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní názvy a ochranné známky. Za svůj uživatelský obsah neseš výhradní odpovědnost,

  • se zdržet ukládání, publikování, přenášení a distribuce uživatelského obsahu, který je rasistický, urážlivý, diskriminační, ponižující, sexuální, oslavuje násilí nebo je jiným způsobem nezákonný,

  • se zdržet rozesílání nevyžádané pošty, řetězových dopisů nebo zpráv více než jednomu příjemci najednou,

  • se zdržet provádění rušivých zásahů do služeb nebo příslušného technického prostředí pomocí technických nebo elektronických pomůcek, jako jsou hackerské pokusy, útoky hrubou silou, nasazování virů/červů/trojanů a další rušivé pokusy týkající se softwaru nebo hardwaru,

  • se bez souhlasu příslušného vlastníka zdržet kopírování, distribuce, přenášení nebo shromažďování přístupných údajů prostřednictvím technických pomůcek, např. prohledávačů nebo botů,

  • nás okamžitě uvědomit o zjištění porušení výše zmíněných povinností, a to e-mailem na adresu fraudprotection@runtastic.com ,

  • důkladně pečovat o své osobní údaje a osobní údaje dalších uživatelů dostupné přes služby a neumožňovat třetím stranám přístup k osobním údajům jiných uživatelů přístupným přes služby,

  • uživatelský obsah pravidelně ukládat externě, např. na externím úložném médiu, pevném disku nebo v cloudu. Neseš výhradní odpovědnost za ztracený nebo znehodnocený uživatelský obsah.

5. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE


Z důvodu zajištění řádného a spolehlivého poskytování služeb můžeme za porušení povinností uživatele uložit tyto sankce:

 • upozornění,

 • vymazání uživatelského obsahu,

 • dočasná deaktivace účtu a vzrušení (neodvolatelná deaktivace) členství.

Typ sankce závisí na účelu, dopadu a typu porušení při zvážení tvých i našich zájmů.

6. VYLOUČENÍ ZE SLUŽEB


 1. Důvody pro vyloučení ze služeb. Přístup ke službám anebo digitálnímu obsahu můžeme bez nároku na refundaci plateb kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání služeb anebo digitálního obsahu (nebo jakékoli jejich části), pokud zjistíme, že:

  • jsi nezpůsobilý/á v souladu s předpoklady uvedenými v podmínkách nebo těchto podmínkách používání,

  • porušil(a) jsi kteroukoli z podmínek používání nebo povinností uživatele v nich uvedených, jakékoli jiné platné podmínky, příslušný zákon nebo předpis,

  • podílel(a) ses na podvodu, padělání, uvádění v omyl nebo ses dopustil(a) jiného zneužití účtu nebo

  • poskytl(a) jsi registrační údaje, které jsou falešné, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, případně máme důvodné podezření, že tyto informace jsou falešné, nepřesné, neaktuální nebo neúplné.

 2. Důsledky vyloučení. Pokud jsi prostřednictvím služeb vytvořil(a), přenesl(a), uložil(a), zveřejnil(a) nebo jiným způsobem zpřístupnil(a) uživatelský obsah, práva nám udělená v souladu s oddílem 3.3 ve vztahu k tomuto uživatelskému obsahu, který se nepovažuje za osobní údaje, vyprší při ukončení používání / vyloučení ze služeb. To se nevztahuje na uživatelský obsah, který:

  • nemá žádné využití mimo kontext služeb,

  • vztahuje se výhradně k tvému používání služeb,

  • byl námi agregován s jinými údaji a nelze jej oddělit nebo jej lze oddělit pouze s neúměrným úsilím nebo

  • byl vygenerován tebou společně s jinými uživateli, a to za podmínky, že jiní uživatelé mohou data nadále využívat.

   Na osobní údaje se vztahují ujednání oznámení o ochraně soukromí .

 3. Žádost o data. Pokud jsi prostřednictvím služeb vygeneroval(a), přenesl(a), uložil(a), zveřejnil(a) nebo jinak zpřístupnil(a) uživatelský obsah, poskytneme ti na vyžádání bezúplatně uživatelský obsah, který se nepovažuje za osobní údaje, a to v rozumné lhůtě po nabytí účinnosti ukončení služeb / vyloučení ze služeb a v běžném a strojově čitelném formátu. To neplatí, pokud takový obsah:

  • nemá žádné využití mimo kontext služeb,

  • vztahuje se výhradně k tvému používání služeb nebo

  • byl námi agregován s jinými údaji a nelze jej oddělit nebo jej lze oddělit pouze s neúměrným úsilím.

   Na osobní údaje se vztahují ujednání oznámení o ochraně soukromí .

7. ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


 1. Zřeknutí se zodpovědnosti. Služby a digitální obsah jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. Nezaručujeme, že služby nebo digitální obsah splní tvé očekávání ani že jsou vhodné pro konkrétní účel, který nebyl výslovně dohodnut.

 2. Žádná zdravotní doporučení a rizika. Tímto bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že služby a digitální obsah neobsahují žádná zdravotní doporučení. Bez ohledu na to, zda jsou poskytovány námi, našimi partnery, třetími stranami nebo uživateli, služby a digitální obsah nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly informace poskytované lékaři nebo lékárnami. O svých sportovních aktivitách se VŽDY poraďte s lékařem. Služby a digitální obsah by nikdy neměly být vykládány způsobem odporujícím doporučením lékaře, odrazujícím od konzultace s lékařem ani používány ke stanovení či ověření jakékoli diagnózy. My, služby ani digitální obsah nenahrazujeme tvého lékaře ani nepřebíráme odpovědnost za to, jak se chováš v souvislosti s používáním služeb a digitálního obsahu. Přijetím těchto podmínek používání potvrzuješ, že si jsi vědom(a) toho, že sportovní aktivity jsou vždy spojeny s riziky, která mohou mít dopad i na tvé zdraví, a že neseš výhradní odpovědnost za své zdraví a chování v souvislosti s používáním služeb a digitálního obsahu.

 3. Totožnost uživatele. Nejsme odpovědní za skutečnou totožnost uživatele, protože identifikace osoby přes internet je možná pouze do určité míry. Před jakoukoli formou interakce s jinými uživateli si ověř jejich totožnost.

 4. Přenos údajů přes internet. Tímto potvrzuješ, že jsi si vědom(a) toho, že zpracování informací umožňujících zjištění totožnosti přes internet může přinášet rizika a vést k bezpečnostním incidentům. V rámci své sféry odpovědnosti neseš toto riziko výhradně ty. V tomto ohledu nepřebíráme žádné záruky.

 5. Vlastní riziko. Ke službám a digitálnímu obsahu přistupuješ na vlastní riziko. To se vztahuje mimo jiné na:

  • související používání jakéhokoli hardwaru, zejména (i) příslušného zařízení, na kterém služby používáš, (ii) hrudních popruhů a (iii) hardwarových klíčů pro smartphony,

  • stahování obsahu, který patří tobě a třetím stranám, a používání obsahu a dalších údajů vytvořených nebo poskytnutých námi nebo našimi partnery, zejména (i) údajů o naměřené nadmořské výšce nebo (ii) doporučení k činnostem, např. cvičebních plánů atd. Výslovně bereš na vědomí, že takový obsah nebo jiné údaje mohou obsahovat chyby a v rozsahu povoleném zákonem nepřebíráme odpovědnost za správnost těchto údajů.

 6. Obsah. Pokud to nevyžaduje závazná legislativa, nejsme ani my, ani žádná ze spřízněných společností odpovědní za škody vyplývající z používání obsahu zpřístupněného prostřednictvím služeb nebo používání digitálního obsahu. Toto ujednání se vztahuje i na škody vyplývající z chyb, problémů, virů nebo ztráty dat.

 7. Stahování. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za data ani za materiál stažený nebo získaný prostřednictvím používání služeb nebo digitálního obsahu. Neseš výhradní odpovědnost za škody způsobené takovými materiály na tvém zařízením a systémech nebo za informace ztracené kvůli stahování dat anebo materiálů z některé ze služeb.

 8. Konflikty. Neseš výhradní odpovědnost za nároky nebo soudní spory jakéhokoli druhu jakýmkoli způsobem odvozené z konfliktů, které máš s ostatními uživateli, nebo s těmito konflikty související. Bereš na vědomí a akceptuješ, že za žádných okolností nejsme odpovědní za jednání a opomenutí ostatních uživatelů včetně škod souvisejících s takovým jednáním nebo opomenutím.

 9. Externí obsah. Neposkytujeme závazná prohlášení ani záruky týkající se externích odkazů, bannerů nebo jiných informačních a marketingových nabídek zpřístupněných prostřednictvím služeb nebo digitálního obsahu. Jakékoli smluvní vztahy uzavřené mezi tebou a poskytovatelem, který je třetí stranou, např. přes odkazované weby nebo bannery, platí pouze mezi tebou a tímto externím poskytovatelem. Neposkytujeme závazná prohlášení ani záruky týkající se služeb externích poskytovatelů.

 10. Dostupnost. Neposkytujeme záruky týkající se dostupnosti přístupu ke službám anebo digitálnímu obsahu a neneseme odpovědnost za dočasnou nedostupnost nebo přerušení přístupu.

 11. Omezení. Netvrdíme ani neručíme za to, že služby nebo nezbytný hardware a software budou naprosto bez chyb nebo že přenos dat přes jiné systémy, zejména internet a telekomunikační sítě, není sledován, zaznamenáván nebo narušován třetími stranami.

8. VLASTNICKÁ PRÁVA


 1. Vlastnictví. Služby, materiály v nich zobrazené a digitální obsah jsou, a pokud není výslovně dohodnuto jinak, zůstávají exkluzivním vlastnictvím nás, našich poskytovatelů licencí, distributorů, agentů anebo jejich poskytovatelů. Z materiálů na platformě nesmíte odstraňovat oznámení o autorských právech, ochranné známky ani jiná označení vlastnických práv.

 2. Omezené používání. Digitální obsah a obsah zobrazený ve službách nesmíš používat (což zahrnuje i úpravy, kopírování, distribuci, sdílení, licencování, reprodukování a podobně) žádným způsobem, který není nezbytný k řádnému používání v souladu s naší smlouvou s tebou, není výslovně schválen v těchto podmínkách nebo jinak písemně schválen.

9. SOULAD


 1. Soulad se smlouvou. Máme zákonnou povinnost zajistit, aby služby a digitální obsah byly v souladu se smlouvou.

 2. Aktualizace. V rámci této zákonné povinnosti budeme čas od času nabízet bezpečnostní a technické aktualizace služeb a vyzývat tě k jejich instalaci. Za včasnou instalaci takových aktualizací a aktualizaci operačního systému koncového zařízení, pokud je pro tyto aktualizace vyžadována, odpovídáš ty. Pokud neprovedeš instalaci aktualizace, kterou jsme ti dodali, neodpovídáme za nedostatky služeb vyplývající z chybějící příslušné aktualizace.

 3. Náprava. Pokud služby neodpovídají kupní smlouvě anebo zákonným požadavkům, máš právo na nápravu závady. Tvé právo reklamovat nedostatky vyprší dva (2) roky po ukončení členství.

 4. Součinnost. Je tvou povinností poskytnout nám přiměřenou součinnost při posouzení, zda příčina vyskytujících se nedostatků nespočívá v tvém digitálním prostředí. Pokud takovou součinnost neposkytneš, důkazní břemeno týkající se nedostatků služeb bude na tobě.

KOPII TĚCHTO PODMÍNEK SI ULOŽ A PRAVIDELNĚ SI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A V APLIKACÍCH RUNTASTIC OVĚŘUJ, ZDA NEDOŠLO K JEJICH ZMĚNÁM.

Naposledy aktualizováno: 10 March 2022

Verze platná k: 09/03/2022