Zmluvné podmienky adiClub a Podmienky používania platformy

Kapitola 1

 1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

 2. ČLENSTVO V KLUBE

 3. ODMENY

 4. POUŽÍVANIE KONTA

 5. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O ČLENSTVE V KLUBE

 6. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O ČLENSTVE V KLUBE

 7. VÝPOVEĎ, UPLYNUTIE PLATNOSTI, ZMENY V KLUBE

 8. SÚLAD

 9. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Kapitola 2

 1. POUŽÍVANIE PLATFORMY („Podmienky používania“)

 2. PODMIENKY NÁKUPU DIGITÁLNEHO OBSAHU A DIGITÁLNYCH SLUŽIEB

Kapitola 3 – Všeobecné podmienky (rôzne)

 1. PLATNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

 2. RÔZNE

 3. KONTAKT

Podmienky používania

 1. PLATNOSŤ TÝCHTO PODMIENOK

 2. PODMIENKY POUŽITIA

 3. POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH

 4. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

 5. PORUŠENIE POVINNOSTÍ POUŽÍVATEĽA

 6. VYLÚČENIE ZO SLUŽIEB

 7. ZRIEKNUTIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 8. VLASTNÍCKE PRÁVA

 9. SÚLAD

Zmluvné podmienky adiClub a Podmienky používania platformy

Víta vás adiClub (ďalej len: „ Klub “). Klub zahŕňa členský program a predplatné bežeckých a tréningových aplikácií adidas, ako sa uvádza ďalej v kapitole 1. Okrem toho naše podmienky používania platformy, ako sú uvedené v kapitole 2, upravujú spôsob, akým používate webovú stránku adidas prostredníctvom vášho členského konta a aplikácie adidas a Confirmed (jednotlivo a spoločne ďalej ako „ aplikácia “), pričom všetky sú súčasťou platformy adidas (ďalej len „ platforma “). Kapitola 3 obsahuje všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na členstvo, predplatné bežeckých a tréningových aplikácií adidas a spoločné používanie aplikácií.Klub organizuje spoločnosť adidas Slovakia s.r.o. s identifikačným číslom organizácie 35 739 738, ktorej sídlo je Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Slovensko a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty je SK2020229618 („ adidas “, „ my “ alebo „ nás “ (vo všetkých gramatických tvaroch). Keď používame slová „ vy “, „ vás “ alebo „ vaše “ (vo všetkých gramatických tvaroch), máme na mysli osobu, ktorá pristupuje k týmto podmienkam (ďalej len: „podmienky“). Tieto podmienky sa vzťahujú na vaše členstvo v klube a členstvom v klube vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Registráciou v klube zároveň súhlasíte s našimi podmienkami elektronického obchodu, ktoré sú k dispozícii na <www.adidas.sk/terms%5Fand%5Fconditions> (ďalej len: „ Podmienky elektronického obchodu “).adidas AG je materská spoločnosť skupiny adidas, ktorá zahŕňa niekoľko pridružených spoločností, medzi nimi adidas Slovakia s.r.o. (ďalej spoločne označované ako „ (spoločnosť) adidas/“/tvary zámena „my “).Pozorne si prečítajte tieto podmienky.

Kapitola 1

1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY


Ak sa chcete stať členom klubu, musíte mať najmenej 16 rokov a zákonný pobyt v Slovensko. Ak máte najmenej 16 rokov, ale menej ako 18 rokov (alebo nie ste plnoletý/-á podľa zákonov vo vašej lokalite), musíte pred registráciou do klubu získať súhlas rodiča alebo opatrovníka a váš rodič alebo opatrovník si musí prečítať tieto podmienky a súhlasiť s nimi. Prihlásením sa do klubu a účasťou v ňom potvrdzujete, že spĺňate tieto kvalifikačné predpoklady.Základný prehľad o tom, ako sa stať členom klubu, o dostupných odmenách a o tom, ako využiť odmeny, nájdete na https://www.adidas.sk/adiclub . Viac informácií si prečítajte ďalej v texte.

2. ČLENSTVO V KLUBE


Ak spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, môžete sa stať členom klubu vyplnením registračného formulára na <www.adidas.sk> , v mobilných aplikáciách adidas. Členstvo v klube nie je podmienené nákupom produktov. Každá osoba môže mať len jedno konto. Ak sa stanete členom klubu, zaväzujete sa poskytnúť a uchovávať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, podľa informácií v registračnom formulári.

3. ODMENY


Úspešnou registráciou v klube odomknete súbor odmien pre členov, ktoré sú uvedené tu https://www.adidas.sk/adiclub .Občas môžeme podľa vlastného uváženia zmeniť, zrušiť alebo pridať odmeny, a to po predchádzajúcom oznámení alebo bez neho.Niektoré odmeny sú podmienené súhlasom so samostatnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na príslušnú odmenu a ktoré vám budú sprístupnené pri uplatnení tejto odmeny. Okrem toho sa na tieto konkrétne odmeny vzťahujú nasledujúce podmienky:* Zľavové poukážky: Ide o jednorazové zľavové kupóny, ktoré sa odomknú po registrácii v klube a ako členovi v deň vašich narodenín. Tieto zľavy budú mať obmedzenú platnosť a maximálnu hodnotu, pričom podrobnosti vám budú oznámené pri prevzatí zľavových kupónov. Na niektoré produkty sa môžu vzťahovať výnimky. Tieto zľavové kupóny nie je možné kombinovať s inými propagačnými akciami alebo zľavami.* Exkluzívne produkty pre členov: Získate prístup k nákupu produktov, ktoré môžu využívať výlučne členovia klubu. Tieto produkty sú k dispozícii do vyčerpania zásob.* Prístup k produktom Hype: Získate prístup k produktom Hype uvádzaným na trh. Nezaručuje to však, že ak sa zaregistrujete, získate takýto produkt Hype. Uvedená odmena závisí od dostupnosti uvádzaných produktov Hype.* Exkluzívny výpredaj pre členov: Získate prístup k výpredajom, ktoré môžu využívať výlučne členovia klubu. Doba trvania predaja sa môže líšiť v závislosti od predaja a budú sa naň vzťahovať naše štandardné podmienky predaja.* Včasný prístup k výpredaju: Môžete získať predčasný prístup k určitým výpredajom, ktoré sprístupníme. Doba trvania predčasného prístupu sa môže v prípade jednotlivých výpredajov líšiť. Uplatňujú sa naše štandardné podmienky predaja.* Bezplatné predplatné aplikácií adidas running a adidas training sú k dispozícii od okamihu vzniku členstva v klube a podlieha prijatiu všetkých platných podmienok používania.Konkrétne odmeny (či už ide o produkty alebo zážitky) môžete využiť do vyčerpania zásob a môžu byť podľa nášho uváženia a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené, zrušené, obmedzené a nahradené.

4. POUŽÍVANIE KONTA


Ste zodpovední za zachovanie mlčanlivosti v súvislosti so svojím heslom a kontom a nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia s vaším heslom alebo kontom. Klub je určený len pre vás osobne. Nesmiete zdieľať svoju členskú identifikáciu ani heslo adidas ani ich žiadnym spôsobom sprístupňovať iným osobám. O neoprávnenom použití vášho hesla alebo konta alebo o inom porušení bezpečnosti ste povinný/-á bezodkladne informovať tím služieb zákazníkom spoločnosti adidas (podrobnosti sú uvedené v kapitole 3, časti 3 týchto podmienok).Súhlasíte, že nebudete:* pristupovať, používať, reprodukovať, upravovať, sťahovať, predávať, prenášať, zverejňovať alebo inak sprístupňovať svoje členstvo v klube na komerčné účely,* vykonávať činnosti alebo úkony, ktoré by mohli poškodiť, prekaziť alebo inak narušiť chod klubu,* zneužívať svoje členstvo v klube alebo ho používať na nezákonné alebo neoprávnené účely (medzi ktoré patrí prenos počítačových vírusov prostredníctvom svojho konta alebo používanie svojho konta spôsobom, ktorý je diskriminačný, urážlivý, hanlivý, zlomyseľný, znevažujúci alebo inak porušuje alebo poškodzuje práva iných osôb) a* prevádzať, predávať alebo vymieňať (alebo sa pokúšať prevádzať, predávať alebo vymieňať) ktorúkoľvek z vašich odmien alebo exkluzívnych členských propagačných ponúk.

5. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O ČLENSTVE V KLUBE


Členstvo v klube môžete zrušiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu odo dňa, keď ste sa zaregistrovali ako člen. Ak chcete uplatniť toto právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy o členstve v klube zaslaním jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou), v ktorom uvediete svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Použite tieto kontaktné údaje: adidas Slovakia s.r.o., c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandsko.Na uplatnenie svojho práva podľa tejto časti môžete použiť aj tento formulár:Ja/my (*) týmto oznamujem (-e), že odstupujem (-e) (*) od svojej/našej (*) kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*)/ o poskytovaní nasledujúcej služby (*),objednaný dňa (*)/dodanej dňa (*),meno spotrebiteľa (-ov),adresa spotrebiteľa (-ov),E-mailová adresa spotrebiteľa (-ov), ktorá bola použitá na zaregistrovanie v klube.DátumČlenstvo v klube môžete zrušiť aj elektronicky vyplnením výslovného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na našej webovej stránke https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SK&brand=adidas&language=sk alebo odstránením svojho účtu tak, že prejdete na „Nastavenia údajov“ v päte našej webovej stránky a v lehote na odstúpenie od zmluvy vyberiete možnosť „Odstrániť moje údaje a zrušiť účet“. Ak využijete jednu z týchto možností, e-mailom vám potvrdíme prijatie odstúpenia od zmluvy.

6. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O ČLENSTVE V KLUBE


Ak zrušíte svoje členstvo v klube na základe svojho práva na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené vyššie, klub bude pre vás nedostupný a vy prestanete používať svoje členstvo v klube a poskytovať ho tretím stranám.Ak zrušíte svoje členstvo v klube na základe svojho práva na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené, prestaneme používať všetky údaje, ktoré nie sú vašimi osobnými údajmi a ktoré ste poskytli alebo vytvorili počas členstva v klube, s výnimkou prípadov, keď takéto údaje* (i) nemajú žiadne využitie mimo kontextu členstva v klube,* (ii) súvisia výlučne s vaším využívaním členstva v klube,* (iii) boli nami zlúčené s inými údajmi a nie je možné ich oddeliť alebo ich možno oddeliť len s neprimeraným úsilím, alebo (iv) ste ich vygenerovali spolu s inými zákazníkmi za predpokladu, že ostatní zákazníci môžu tieto údaje naďalej používať.Na základe vašej žiadosti vám poskytneme všetky údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, ktoré ste poskytli alebo vytvorili počas svojho členstva v klube, okrem situácií podľa odseku 6 (i), (ii) a (iii).Ak využijete možnosť odstrániť svoj účet (prostredníctvom položky „Odstrániť moje údaje a zrušiť účet“ podľa odseku 5) na ukončenie členstva v klube a chcete získať kópiu svojich údajov, stiahnite si ju ešte pred zrušením svojho účtu tak, že prejdete na „Nastavenia údajov“ v päte našej webovej stránky a vyberiete možnosť „Poslať mi moje údaje“ alebo „Poslať mi moje strojovo čitateľné údaje“.Upozorňujeme, že ak ste požiadali o kópiu svojich údajov, ktoré spracovávame, váš účet môže byť odstránený až po dokončení exportu, pretože inak by sme tejto žiadosti už nemohli vyhovieť.Na dôsledky odstúpenia od zmluvy v súvislosti so všetkými údajmi, ktoré sa považujú za osobné údaje, sa vzťahujú ustanovenia Oznámenia o ochrane osobných údajov.

7. VÝPOVEĎ, UPLYNUTIE PLATNOSTI, ZMENY V KLUBE


Bez ohľadu na uvedené, členstvo v klube môžete kedykoľvek zrušiť prihlásením sa do svojho konta na webovej lokalite alebo v aplikácii.Vaše členstvo v klube môžeme kedykoľvek zrušiť, ak zistíme, že ste (a) nespôsobilí v súlade s bodom 1 týchto podmienok, (b) porušili niektorú z týchto podmienok, niektorú z podmienok elektronického obchodu, platné podmienky predaja produktov alebo iný platný zákon alebo predpis, alebo ste (c) sa dopustili podvodného konania, falšovania, podvodu alebo iného zneužitia klubu.Ak zrušíte svoje členstvo, môžete sa rozhodnúť, že sa do klubu opäť prihlásite registráciou na webovej lokalite alebo v aplikácii.V prípade zrušenia vášho členstva v klube sa na údaje poskytnuté pri registrácii do klubu a následne nahrané, zverejnené, odoslané, publikované, zobrazené alebo inak sprístupnené prostredníctvom členstva v klube alebo v rámci členstva v klube vzťahujú nasledujúce ustanovenia:* všetky práva, ktoré nám boli udelené v súvislosti s údajmi, ktoré nie sú osobnými údajmi, zaniknú. Uvedené neplatí, ak takéto údaje:* nemajú žiadne využitie mimo kontextu členstva v klube,* súvisí výlučne s vaším využívaním členstva v klube,* boli nami zlúčené s inými údajmi a nie je možné ich oddeliť alebo ich možno oddeliť len s neprimeraným úsilím, alebo* ste vygenerovali spolu s inými zákazníkmi za predpokladu, že ostatní zákazníci môžu tieto údaje naďalej používať.

V prípade osobných údajov majú prednosť ustanovenia platformy Oznámenia o ochrane osobných údajov.* na vašu žiadosť vám poskytneme údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, bezplatne, v primeranej lehote a v bežnom a strojovo čitateľnom formáte po nadobudnutí účinnosti zrušenia. Uvedené neplatí, ak takéto údaje:* nemajú žiadne využitie mimo kontextu členstva v klube,* súvisí výlučne s vaším využívaním členstva v klube, alebo* boli nami zlúčené s inými údajmi a nie je možné ich oddeliť alebo ich možno oddeliť len s neprimeraným úsilím.

V prípade osobných údajov majú prednosť ustanovenia platformy Oznámenia o ochrane osobných údajov.Občas môžeme vykonať menšie zmeny v klube a/alebo v týchto podmienkach (napríklad ak dôjde k zmene zákona, ktorá znamená, že musíme zmeniť tieto podmienky, pridáme nové odmeny, upravíme funkcie klubu alebo zmeníme technické prostredie). Tieto podmienky pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, že rozumiete ich aktuálnemu zneniu, ktoré sa vzťahuje na vaše členstvo v klube.V prípade významných zmien týchto podmienok, ktoré by vás mohli podstatne nepriaznivo ovplyvniť, alebo ak sa rozhodneme zrušiť klub, poskytneme vám písomné oznámenie šesť mesiacov vopred.

8. SÚLAD


Máme zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby klub dodržiaval ustanovenia zmluvy.V rámci tejto zákonnej povinnosti vám môžeme občas ponúknuť a požiadať vás o aktualizáciu softvéru klubu z bezpečnostných a technických dôvodov. Je vašou povinnosťou bezodkladne nainštalovať aktualizácie a aktualizovať operačný systém vášho koncového zariadenia, ak je to pre takéto aktualizácie nevyhnutné. Nezodpovedáme za žiadny nesúlad klubu vyplývajúci z chýbajúcej príslušnej aktualizácie, ak si nenainštalujete aktualizáciu, ktorú sme vám dodali.Ak klub nie je v súlade s kúpnou zmluvou a/alebo zákonnými požiadavkami na súlad, máte právo na opravu chyby. Vaše právo na uplatnenie nároku na nápravu nesúladu zaniká dva (2) roky od ukončenia členstva v klube. Pri posudzovaní, či príčina nesúladu nespočíva vo vašom digitálnom prostredí, nám poskytnete primeranú súčinnosť. Ak takúto súčinnosť neposkytnete, dôkazné bremeno súvisiace s prípadným nesúladom, budete znášať sami.

9. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI


Ak nedodržíme tieto podmienky, sme zodpovední za stratu alebo škodu, ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto podmienok z našej strany alebo našej nedbanlivosti, ale nezodpovedáme za straty ani škody, ktoré nie sú predvídateľné. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmým dôsledkom nášho porušenia alebo ak sme ju vy a my predpokladali v čase odsúhlasenia týchto podmienok.Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:* smrť alebo zranenie osoby spôsobené našou nedbanlivosťou,* podvod alebo podvodné skreslenie alebo* akúkoľvek záležitosť, v súvislosti s ktorou by bolo nezákonné vylúčiť alebo obmedziť našu zodpovednosť.V rozsahu povolenom zákonom naša celková zodpovednosť voči vám v súvislosti s prípadnou stratou alebo škodou, ktorá vznikla na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo porušenia zákonnej povinnosti, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nepresiahne sumu 100 eur.

Kapitola 2

1. POUŽÍVANIE PLATFORMY („Podmienky používania“)


 1. Úvod. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na váš prístup k platforme a jej používanie vrátane softvéru obsiahnutého v platforme (ďalej len „ softvér “). Pokiaľ sa poskytnutie osobných údajov na používanie platformy alebo vytvorenie členského konta kvalifikuje ako platba podľa platných zákonov, platia aj podmienky nákupu digitálneho obsahu a digitálnych služieb (kapitola 2, časť 2).

  Váš prístup k platforme a jej používanie, informácie, materiály, produkty a služby dostupné prostredníctvom platformy podliehajú týmto Podmienkam používania bez ohľadu na to, či máte konto vytvorené prostredníctvom platformy prepojené s vaším menom a/alebo kontaktnými údajmi (ďalej len „ konto “).

 2. Zmeny týchto Podmienok používania. Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné (vrátane bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov). Budeme vás o tom vopred informovať, nakoľko to bude rozumne možné (a môžeme to urobiť tým, že vám zmeny oznámime, buď keď sa prihlásite do Platformy, alebo tým, že vám pošleme upozornenie pomocou kontaktných informácií, ktoré ste nám poskytli, a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý považujeme za vhodný).

  Za určitých okolností bude možno potrebné, aby ste si stiahli najnovšiu verziu Platformy a/alebo akceptovali novú verziu týchto Podmienok používania skôr, ako budete pokračovať v používaní Platformy. Vaše ďalšie používanie Platformy bude znamenať, že akceptujete akékoľvek nové alebo upravené podmienky a/alebo aktualizácie.

 3. Autorské a vlastnícke práva. Všetok obsah uvádzaný alebo zobrazený na Platforme, okrem iného vrátane textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku a ilustrácií, ktorý je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve, okrem Obsahu poskytnutého používateľmi (spoločne „ Obsah “), je vlastníctvom spoločnosti adidas, jej poskytovateľov licencií, dodávateľov, zástupcov a/alebo poskytovateľov Obsahu.

  Platformu ani žiaden Obsah nesmiete používať inak než na určený účel. Okrem prípadov, keď je na Platforme uvedené inak, môžete prezerať, prehrávať, tlačiť a sťahovať dokumenty, audio a video nachádzajúce sa na Platforme iba na osobné, informačné a nekomerčné účely.Nesmiete upravovať žiaden z týchto materiálov a žiadne informácie alebo dielo obsiahnuté na Platforme nesmiete kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo predávať.S výnimkou prípadov povolených podľa platného zákona o autorských právach ste zodpovední za získanie povolenia pred opätovným využitím akéhokoľvek materiálu chráneného autorskými právami, ktorý je k dispozícii na Platforme. Na účely týchto Podmienok používania je použitie akéhokoľvek takého materiálu na akejkoľvek inej mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe zakázané.Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov, ktoré sa vzťahujú na vás a vaše používanie Platformy. Platforma, jej Obsah a všetky súvisiace práva zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti adidas alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Nebudete odstraňovať žiadne informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z materiálu nachádzajúceho sa na Platforme.

 4. Ochranné známky. Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby a obchodné názvy spoločnosti adidas použité ako súčasť Platformy alebo v súvislosti s ňou (spoločne „ Značky “) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky skupiny adidas alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať Značky spoločnosti adidas, a to ani v reklame alebo publicite týkajúcej sa distribúcie materiálov na Platforme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti adidas. Používanie Značiek adidas na akejkoľvek inej mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe je zakázané. Spoločnosť adidas zakazuje používanie Značiek adidas ako „horúcich“ odkazov na akúkoľvek inú mobilnú aplikáciu, webovú lokalitu alebo online službu, pokiaľ nie je vytvorenie takéhoto odkazu vopred schválené.

 5. Softvér. Softvér vám poskytuje spoločnosť adidas na základe nasledujúcich podmienok. adidas vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú, obmedzenú licenciu na používanie softvéru iba na účely používania Platformy. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené inak, nesmiete úplne alebo čiastočne: (a) kopírovať Softvér, (b) šíriť kópie Softvéru vcelku alebo čiastočne akejkoľvek tretej strane; (c) Softvér modifikovať, upravovať, prekladať, používať metódy reverzného inžinierstva, robiť zmeny, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela založené na Softvéri, ak zákon nepovoľuje inak; (d) používať, prenajímať, požičiavať, sublicencovať, poskytovať na lízing, distribuovať alebo pokúšať sa udeliť iné práva na Softvér tretím stranám; alebo (e) používať Softvér vo funkcii obchodu na poskytovanie služieb alebo ako poskytovateľ aplikačných služieb alebo umožniť prístup k Softvéru akejkoľvek tretej strane. Časť Softvéru môžu poskytovať a/alebo vlastniť tretie strany.

  Nesmiete používať žiadny softvér, robot, modul na prehľadávanie obsahu (crawler, spider, page scraper) alebo iné automatizované prostriedky a zariadenie s cieľom (a) získať prístup, kopírovať, ovplyvňovať alebo monitorovať ktorúkoľvek časť Platformy alebo jej obsah, alebo obchádzať štruktúru či prezentáciu Platformy alebo akéhokoľvek jej obsahu, alebo (b) rušiť prevádzku Platformy alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej na Platforme alebo rušiť či ovplyvňovať používanie Platformy akoukoľvek osobou, alebo pomáhať akejkoľvek tretej strane vykonať zakúpenie akéhokoľvek výrobku na Platforme.Nesmiete sa pokúsiť o získanie neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti alebo funkcii Platformy alebo akémukoľvek systému pripojenému k Platforme narušením bezpečnosti, dolovaním hesiel alebo použitím iných nezákonných alebo neoprávnených prostriedkov.Niektoré materiály tretích strán dodávané spoločnosťou adidas na použitie so Softvérom sa riadia licenčnými zmluvami na softvér s otvoreným zdrojovým kódom dodaným s takýmito materiálmi tretích strán. Spoločnosť adidas si neuplatňuje nárok na vlastníctvo takéhoto softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a tento softvér sa dodáva výlučne v súlade s licenčnými zmluvami, ktoré sú súčasťou tohto softvéru. Vyššie uvedené obmedzenia týkajúce sa rozsahu používania, vlastníctva, úprav a iných ustanovení týkajúcich sa Softvéru sa preto nemusia vzťahovať na takýto softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

 6. Presnosť informácií. Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie v Platforme boli úplné, presné a aktuálne. Napriek nášmu úsiliu to nemusí byť vždy tak. Upozorňujeme, že nie sme povinní takéto informácie udržiavať alebo aktualizovať. Nemali by ste sa spoliehať na žiadne takéto informácie a akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je na vlastné riziko.

 7. Maloletí. Na to, aby ste mohli nakupovať Výrobky cez Platformu, musíte mať 16 rokov alebo viac.

 8. Poskytovanie informácií. Keď poskytnete informácie o sebe nám alebo iným používateľom Platformy vrátane toho, keď si vytvoríte Účet, súhlasíte s tým, že: (a) poskytnete presné a aktuálne informácie a neposkytnete informácie, ktoré sa pokúšajú predstavovať vás ako inú osobu; a (b) budete udržiavať a promptne aktualizovať takéto informácie, aby boli presné a aktuálne. Ak poskytnete akékoľvek informácie o sebe, ktoré sú nepravdivé alebo nepresné, alebo máme dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé alebo nepresné, ponechávame si právo pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek účet, ktorý vytvoríte, odmietnuť poskytnúť vám služby na Platforme a/alebo odmietnuť akékoľvek alebo všetko súčasné alebo budúce využitie Platformy alebo jej časti.

 9. Obsah poskytnutý používateľmi. Chápete, že za všetky informácie, údaje alebo iné materiály, ktoré vy a iní používatelia Platformy odovzdávate, odosielate, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy vrátane informácií poskytovaných pri vytváraní účtu a informácií, ktoré zdieľate alebo sprístupníte iným používateľom Platformy, („ Obsah poskytnutý používateľmi “) nesiete výhradnú zodpovednosť vy alebo osoba, od ktorej takýto Obsah poskytnutý používateľmi pochádza. Znamená to, že vy, a nie my, ste zodpovední za všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý odovzdávate, uverejňujete, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy.

  Uverejnený Obsah poskytnutý používateľmi nekontrolujeme, a preto ani nezaručujeme presnosť, integritu alebo kvalitu akéhokoľvek Obsahu poskytnutého používateľmi. Obsah poskytnutý používateľmi je navyše len na informačné účely a nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu. Chápete, že použitím Platformy môžete byť vystavení Obsahu poskytnutému používateľmi, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nevhodný.Nie sme zodpovední za žiaden Obsah poskytnutý používateľmi a neponesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú akýmkoľvek Obsahom poskytnutým používateľmi alebo jeho používaním alebo spoliehaním sa naň.Odovzdávaním, odosielaním, prenosom, publikovaním, zobrazovaním alebo sprístupnením Obsahu poskytnutého používateľmi iným spôsobom prostredníctvom Platformy súhlasíte s tým, že:* ste vlastníkom všetkých práv v takomto Obsahu poskytnutom používateľmi;* ste sa vzdali všetkých „morálnych práv“, ktoré môžete mať v takomto Obsahu poskytnutom používateľmi, okrem iného vrátane práva byť identifikovaný ako autor takéhoto obsahu;* máte právo povoliť nám používanie takého Obsahu poskytnutého používateľmi v súlade s týmito Podmienkami používania;* všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý uverejníte, je presný; neporušuje tieto Podmienky; nebude mať za následok porušenie akýchkoľvek podmienok akejkoľvek zmluvy alebo dohody, ktorými ste v súčasnosti viazaní alebo ktoré sa stanú pre vás záväznými v budúcnosti; neporušuje a nebude porušovať platné zákony; a nespôsobí ujmu žiadnej osobe alebo subjektu; a* máte najmenej 16 rokov.

 10. Udelenie licencie spoločnosti adidas na Obsah poskytnutý používateľmi. Odovzdaním, odoslaním, prenosom, publikovaním, zobrazovaním alebo sprístupnením Obsahu poskytnutého používateľmi iným spôsobom nám udeľujete celosvetovú, trvalú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom na poskytovanie sublicencií), ktorá nás oprávňuje používať, reprodukovať, zobrazovať , realizovať, upravovať, modifikovať, publikovať alebo distribuovať takýto Obsah poskytnutý používateľmi vcelku alebo čiastočne v akejkoľvek forme a s využitím akéhokoľvek média alebo technológie (ktoré sú teraz známe alebo budú neskôr vyvinuté) ako súčasť Platformy alebo v súvislosti s Platformou.

  Obsah poskytnutý používateľmi môžeme upravovať alebo prispôsobovať, a to aj za účelom jeho prenosu, zobrazovania alebo distribúcie prostredníctvom sietí a na splnenie požiadaviek sietí, služieb alebo iných médií. My alebo iní môžu podľa vlastného uváženia odkázať na vaše meno alebo iný identifikátor, ktorý ste poskytli pri uverejňovaní Obsahu poskytnutého používateľmi. Sľubujete, že naše publikovanie a používanie vášho Obsahu poskytnutého používateľmi nebude porušovať práva žiadnej tretej strany.

 11. Používanie Obsahu poskytnutého používateľmi podľa uváženia spoločnosti adidas. Všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý odovzdávate, uverejňujete, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy, môže adidas použiť v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov. Spoločnosť adidas si vyhradzuje právo na zmenu, zhustenie, odstránenie alebo odmietnutie uverejnenia akéhokoľvek Obsahu poskytnutého používateľmi na Platforme podľa vlastného uváženia. Spoločnosť adidas nezaručuje, že budete môcť upraviť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý ste sprístupnili v súvislosti s Platformou. Nemáme žiadnu povinnosť zachovávať dôvernosť Obsahu poskytnutého používateľmi, ktorý sprístupníte prostredníctvom Platformy.

 12. Vaše správanie. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky zákony, pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš prístup a používanie Platformy. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete:

 13. Odkazy na webové lokality a online služby, ktoré vlastnia alebo kontrolujú tretie strany, a práva tretích strán. Pre vaše pohodlie môže Platforma obsahovať odkazy alebo vás niekedy môže presmerovať na webové lokality a/alebo online služby, ktoré vlastnia alebo kontrolujú tretie strany. Na základe vašej žiadosti sa Platforma môže pripojiť aj k webovým lokalitám sociálnych sietí, ktoré nie sú v našom vlastníctve ani pod našou kontrolou.

  Tieto webové lokality a online služby nie sú pod našou kontrolou a akceptujete skutočnosť, že nie sme zodpovední za presnosť; zhromažďovanie, používanie alebo sprístupňovanie informácií; dodržiavanie autorských práv; zákonnosť; slušnosť; alebo akýkoľvek iný aspekt takýchto webových lokalít a online služieb, vrátane ich činnosti alebo obsahu, ktorý je na nich alebo ich prostredníctvom zobrazený. Zahrnutie takéhoto odkazu do Platformy neznamená, že schvaľujeme akúkoľvek takúto webovú lokalitu alebo online službu, obsah zobrazený na nej alebo prostredníctvom nej, alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi, a súhlasíte s tým, že nás nebudete považovať za zodpovedných za akúkoľvek ujmu, ktorá môže vzniknúť na základe vášho prístupu k akýmkoľvek prepojeným webovým lokalitám alebo online službám, alebo na základe ich použitia.

 14. Registrácia a heslá. Po registrácii do klubu adiClub môžete použiť svoje používateľské meno a heslo konta na úplný prístup k aplikáciám. Viac informácií o konte nájdete v kapitole 1, časti 4 vyššie.

 15. Prevádzka Platformy a ukončenie tejto zmluvy. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho: (i) upravovať, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku alebo váš prístup k Platforme alebo akejkoľvek časti Platformy alebo zmluvu medzi vami a nami podľa týchto Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného pre porušenie týchto Podmienok používania; (ii) upravovať alebo meniť Platformu alebo ľubovoľnú časť Platformy; (iii) prerušiť pravidelnú prevádzku Platformy alebo akejkoľvek časti Platformy podľa potreby na vykonávanie rutinnej alebo nerutinnej údržby, opravy chýb alebo vykonania ďalších zmien na Platforme potrebných okrem iného na pozmeňovanie technického prostredia alebo funkcionalít, pozmeňovanie počtu používateľov alebo vylepšovanie služieb.

  Pri zrušení zmluvy podľa týchto Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu:* všetky práva, ktoré vám boli poskytnuté podľa týchto Podmienok používania, prestávajú;* musíte okamžite ukončiť všetky činnosti povolené týmito Podmienkami používania vrátane používania Platformy;* musíte okamžite vymazať alebo odstrániť Platformu zo svojich zariadení a okamžite zničiť všetky úplné alebo čiastočné kópie Platformy, ktoré v tom čase vlastníte, spravujete alebo máte pod kontrolou, a na naše požiadanie nám (alebo tomu, koho určíme) osvedčiť, že ste to urobili.Túto zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť bez výpovede a z ľubovoľného dôvodu odinštalovaním Aplikácie. Spôsoby odinštalovania sa líšia v závislosti od vášho zariadenia. Na odinštalovanie Aplikácie použite správcu aplikácií, ktorý je dodaný s vaším zariadením, alebo si pozrite návod k zariadeniu.Časť Udelenie licencie spoločnosti adidas na Obsah poskytnutý používateľmi a časť Naša zodpovednosť za vašu stratu alebo škodu budú platiť aj naďalej po ukončení tejto zmluvy podľa týchto Podmienok používania.

 16. Prístup na Platformu. Ani adidas, ani žiadna z jej pridružených spoločností nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na Platforme budú neprerušované alebo bezchybné alebo že chyby budú odstránené.

  Celú Platformu alebo jej časť môžeme bez upozornenia pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť.

 17. Naša zodpovednosť za vašu stratu alebo škodu. Sme zodpovední za predvídateľné straty a škody, ktoré sme vám spôsobili. Ak nedodržíme tieto podmienky, sme zodpovední za vašu stratu alebo škodu, ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia týchto podmienok alebo toho, že sme nevenovali primeranú starostlivosť a zručnosť, ale nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá je nepredvídateľná. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak v čase, keď ste tieto podmienky prijali, sme my aj vy vedeli, že k nej môže dôjsť.

  Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám v prípadoch, keď by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, alebo za podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu.Ak chybný digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí vaše zariadenie alebo váš digitálny obsah, buď škodu opravíme, alebo vám zaplatíme náhradu škody. Nebudeme však niesť zodpovednosť za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť, keby ste sa riadili našou radou použiť aktualizáciu, ktorá vám bola bezplatne ponúknutá, alebo za škody spôsobené tým, že ste sa správne neriadili pokynmi na inštaláciu alebo že vaše zariadenie nespĺňalo minimálne systémové požiadavky, ktoré odporúčame.Platforma je určená na domáce a súkromné použitie. Ak používate Platformu na akýkoľvek komerčný, obchodný alebo maloobchodný účel, nebudeme niesť zodpovednosť za váš prípadný ušlý zisk, stratu v podnikaní, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

 18. Aj keď meškáme pri presadzovaní plnenia tejto zmluvy, jej plnenie môžeme presadzovať neskôr. Aj keď meškáme pri presadzovaní plnenia tejto zmluvy, jej plnenie môžeme presadzovať neskôr. Ak ihneď netrváme na tom, aby ste urobili niečo, čo sa od vás vyžaduje podľa týchto podmienok, alebo ak odložíme kroky voči vám v súvislosti s vaším porušením tejto zmluvy, nebude to znamenať, že nemusíte urobiť veci, ktoré sa od vás vyžadujú, a nezabráni to tomu, aby sme proti vám nepodnikli kroky neskôr.

2. PODMIENKY NÁKUPU DIGITÁLNEHO OBSAHU A DIGITÁLNYCH SLUŽIEB


 1. Kedy platia tieto Nákupné podmienky? Tieto Podmienky nákupu sa uplatňujú vtedy, keď nám poskytnete svoje osobné údaje výmenou za prístup k našej Platforme a jej používanie. Táto kapitola 2, časť 2 sa nevzťahuje na prípady, keď vaše osobné údaje zhromažďujeme výlučne s cieľom poskytnúť vám digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo výlučne na účely splnenia zákonných požiadaviek, alebo keď zhromažďujeme iba metadáta podľa platných právnych predpisov. Súhlas s týmito Nákupnými podmienkami vyjadrujete, keď začínate používať Platformu, napríklad pri vytvorení účtu adidas. Odklon od týchto Nákupných podmienok je možný iba po písomnej dohode s nami.

  Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok použitia, neprihlasujte sa do Platformy ani ju nepoužívajte.

 2. Zaistenie zhody; aktualizácie Pre adidas je kvalita prvoradá a máme právnu povinnosť uistiť sa, že Platforma spĺňa požiadavky stanovené v zmluve.

  V rámci tejto právnej povinnosti budeme z času na čas poskytovať bezpečnostné a technické aktualizácie, pričom vás požiadame o ich inštaláciu. Zodpovednosť za čo najvčasnejšiu inštaláciu týchto aktualizácií a prípadnú aktualizáciu operačného systému koncového zariadenia, ak sa to vyžaduje v rámci inštalácie, nesiete vy. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné nezhody týkajúce sa Platformy, ku ktorým môže dôjsť v prípade, že nenaištalujete relevantné aktualizácie, ktoré sme vám poskytli.Ak naša Platforma nespĺňa požiadavky uvedené v kúpnej zmluve, máte právo na nápravu nedostatkov. Váš nárok na vznesenie požiadavky v prípade nezhody vyprší dva (2) roky po doručení Platformy. Poskytnete nám súčinnosť v rozumnej miere s cieľom stanoviť, či príčina nezhody nespočíva vo vašom digitálnom prostredí. Ak neposkytnete takúto súčinnosť, dôkazné bremeno týkajúce sa posúdenia zhody ponesiete vy.

 3. Právo odstúpiť od zmluvy Bez uvedenia dôvodu máte právo odstúpiť od zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy bola zmluva uzatvorená („ Lehota na odstúpenie “).

  Na účely dodržania Lehoty na odstúpenie bude potrebné, aby ste nás informovali o tom, že si uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy ešte pred uplynutím Lehoty na odstúpenie.Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám to oznámiť (adidas Slovakia s.r.o, c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandsko) zaslaním jednoznačného vyhlásenia (napr. zaslaním listu poštou), v ktorom oznámite svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Môžete použiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý sa k týmto Podmienkam pripája ako Príloha 2, ale nie je to povinné. Od zmluvy môžete odstúpiť aj elektronicky vyplnením výslovného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na našej webovej stránke https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SK&brand=adidas&language=sk alebo odstránením svojho účtu tak, že prejdete na „Nastavenia údajov“ v päte našej webovej stránky a v lehote na odstúpenie od zmluvy vyberiete možnosť „Odstrániť moje údaje a zrušiť účet“. Ak využijete jednu z týchto dvoch možností, e-mailom vám potvrdíme prijatie odstúpenia od zmluvy.

 4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, Platforma bude pre vás nedostupná a vy prestanete používať Platformu a sprístupňovať ju tretím stranám.

  Ak odstúpite od zmluvy, prestanete používať Obsah poskytnutý používateľom, ktorý sa nepovažuje za osobné údaje a ktorý ste poskytli alebo vytvorili pri používaní Platformy, s výnimkou prípadov, keď takýto Obsah poskytnutý používateľom:* (i) nemá žiadne využitie mimo kontextu Platformy,* (ii) súvisí výlučne s vaším využívaním Platformy,* (iii) bol nami zlúčený s inými údajmi a nie je možné ho oddeliť alebo sa dá oddeliť len s neprimeraným úsilím, alebo* (iv) ste ho vygenerovali spolu s inými zákazníkmi za predpokladu, že ostatní zákazníci môžu tento Obsah poskytnutý používateľom naďalej používať.Na základe vašej žiadosti vám poskytneme Obsah poskytnutý používateľom, ktorý nie je osobným údajom, ktorý ste poskytli alebo vytvorili vy počas vášho používania Platformy okrem situácií podľa odsekov (i), (ii) a (iii).Ak využijete možnosť odstrániť svoj účet (prostredníctvom položky „Odstrániť moje údaje a zrušiť účet“ podľa kapitoly 2, časti 2.3) na ukončenie zmluvy a chcete získať kópiu svojho Obsahu poskytnutého používateľom, vrátane osobných údajov, stiahnite si ich ešte pred zrušením svojho účtu tak, že prejdete na „Nastavenia údajov“ v päte našej webovej stránky a vyberiete možnosť „Poslať mi moje údaje“ alebo „Poslať mi moje strojovo čitateľné údaje“.Upozorňujeme, že ak ste požiadali o kópiu svojich údajov, ktoré spracovávame, váš účet môže byť odstránený až po dokončení exportu, pretože inak by sme tejto žiadosti už nemohli vyhovieť.Na dôsledky odstúpenia od zmluvy v súvislosti s Obsahom poskytnutým používateľom, ktorý sa považuje za osobné údaje, sa vzťahujú ustanovenia Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 5. Obsah poskytnutý používateľmi; dôsledky ukončenia. Bez ohľadu na hore uvedené, sk ste nahrali, zverejnili, odoslali, zobrazili alebo iným spôsobom prostredníctvom Platformy sprístupnili obsah poskytovaný používateľmi, v prípade ukončenia kúpnej zmluvy platí nasledujúce:

  • práva udelené v súlade s kapitolou 2, časťou 1.11 súvisiace s obsahom poskytnutým používateľmi, ktorý nespadá do kategórie osobných údajov, zaniknú. Neplatí to však v prípade, ak obsah poskytnutý používateľmi:

   • (i) nemá použitie mimo kontextu Platformy;

   • (ii) týka sa výlučne vášho používania Platformy;

   • (iii) bol nami zhromaždený spoločne s inými údajmi a nie je možné ho odčleniť, prípadne je ho možné odčleniť len s vynaložením neprimerane veľkého úsilia; alebo

   • (iv) bol vygenerovaný vami spoločne s inými zákazníkmi v prípade, že iní zákazníci môžu naďalej používať obsah poskytnutý používateľmi.

  • Po nadobudnutí platnosti ukončenia vám v rozumnom čase bezplatne sprístupníme obsah poskytnutý používateľmi, ktorý neobsahuje osobné údaje, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Neplatí to pre situácie podľa kapitoly 2, časti 2.5 (i), (ii) a (iii) uvedenej hore.

  • V prípade obsahu poskytnutého používateľmi, ktorý obsahuje osobné údaje, sa budú uplatňovať ustanovenia oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kapitola 3 – Všeobecné podmienky (rôzne)

1. PLATNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC


Na tieto podmienky sa vzťahujú zákony Holandska. Nemá to vplyv na príslušné záväzné práva podľa právnych predpisov vášho štátu pobytu.Všetky spory, ktoré vzniknú na základe týchto podmienok, môžete podľa vlastného uváženia predložiť buď príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku alebo príslušnému súdu v štáte vášho obvyklého pobytu, ak je tento štát obvyklého pobytu členským štátom EÚ, pričom tieto súdy sú s vylúčením iného súdu príslušné rozhodovať o akomkoľvek obdobnom spore. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe týchto podmienok, predložíme príslušnému súdu vo vašom štáte obvyklého pobytu, ak je tento štát členským štátom EÚ, v opačnom prípade ho predložíme príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.

2. RÔZNE

Každé z ustanovení týchto podmienok platí samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z ustanovení je nezákonné alebo neuplatniteľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.Ak nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú zo svojich povinností podľa týchto podmienok, alebo ak voči vám neuplatňujeme svoje práva, alebo ak v tom prípade budeme konať oneskorene, nebude to znamenať, že sme sa našich práv voči vám vzdali a neznamená to ani to, že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Ak sa vzdáme nároku na požadovanie vášho plnenia, urobíme to výlučne písomne, čo však neznamená, že sa automaticky vzdávame akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z neskoršieho neplnenia.Ak potrebujete viac informácií o riešení sporov on-line, kliknite na tento odkaz na webové sídlo Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Uvedený odkaz poskytujeme v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 iba na informačné účely. Nie sme povinní zúčastniť sa na riešení sporov on-line.

3. KONTAKT

Ak máte otázky týkajúce sa týchto podmienok alebo klubu alebo máte dôvod na sťažnosť, môžete nás kontaktovať kliknutím <www.adidas.sk/pomoc> .

USCHOVAJTE SI KÓPIU TÝCHTO PODMIENOK PRE SVOJU ADMINISTRATÍVU A ČASTO KONTROLUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO APLIKÁCIE ADIDAS, ČI NEDOŠLO K ZMENÁM PODMIENOK.

Posledná aktualizácia: 13/03/2023

Príloha 1 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvyKomuadidas Slovakia s.r.o. c/o adidas Customer Service, Returns department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, HolandskoTýmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o predaji na tento tovar:Dátum objednania*/dátum prijatia*:Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov a číslo objednávky:Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:Dátum/Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Podmienky používania

Vitajte v adidas Running a adidas Training (spoločne a jednotlivo: „ Služby “) a v digitálnom obsahu poskytovanom spoločnosťou Runtastic GmbH prostredníctvom všetkých dostupných kanálov („ Digitálny obsah “). Keď sa odvolávame na „ vy “ alebo „ váš/vaše “, myslíme tým vás, osobu, ktorá pristupuje k týmto podmienkam („ Podmienky používania “) a chce využívať Služby alebo pristupovať k Digitálnemu obsahu. Keď sa odvolávame na „ Používateľov “, myslíme tým ľudí, ktorí sú súčasťou našej interaktívnej športovej a fitness komunity a využívajú Služby, a keď sa odvolávame na „ my “ alebo „ nás “, myslíme tým subjekt, u ktorého máte svoje členstvo alebo ktorý poskytuje Digitálny obsah.

1. PLATNOSŤ TÝCHTO PODMIENOK


 1. Platná verzia. Tieto Podmienky používania upravujú vaše používanie Služieb, ako aj prístup k Digitálnemu obsahu v aktuálne platnej verzii, ktorú je možné kedykoľvek zobraziť v rámci Služieb.

 2. Integrácia. Súhlasíte s uplatňovaním týchto Podmienok používania a akýchkoľvek dokumentov v nich uvedených formou odkazu buď prostredníctvom i) registrácie členstva adiClub Membership, ii) registrácie členstva Runtastic Membership alebo iii) prístupu k Digitálnemu obsahu, kde sa nevyžaduje predplatné. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, neregistrujte si Členstvo a nepoužívajte Služby ani nepristupujte k Digitálnemu obsahu.

 3. Predĺženie. Tieto Podmienky používania sa uplatňujú bez ohľadu na miesta prístupu k Službám a Digitálnemu obsahu vrátane (sub-)domén a mobilných aplikácií a bez ohľadu na to, u koho máte svoje Členstvo, t. j. kto vám ponúka Služby, napr. adidas alebo Runtastic.

 4. Dodatočné podmienky. Pri používaní Služieb alebo pri prístupe k Digitálnemu obsahu na mobilných zariadeniach sa uplatňujú dodatočné zmluvné podmienky príslušného poskytovateľa mobilných zariadení a mobilného operátora.

2. PODMIENKY POUŽITIA


 1. Účet a podmienky. Používanie Služieb ani prístup k Digitálnemu obsahu nebude možné bez súhlasu s týmito Podmienkami používania a potvrdenia príslušného Oznámenia o ochrane osobných údajov . Služby je možné využívať len vtedy, ak ste si zaregistrovali členstvo adiClub Membership alebo Runtastic Membership. Používanie Služieb ďalej vyžaduje, aby ste udržiavali a používali zariadenie kompatibilné na používanie príslušnej Služby a na požadovanej úrovni aktualizácie.

 2. Spracovanie a prenos údajov. Týmto potvrdzujete, že viete, že na prevádzkovanie Služieb a sprístupnenie ich funkcií musíme údaje, vrátane osobných identifikačných údajov, spracovať a preniesť zo zariadenia, s ktorým Službu využívate, k nám a späť. Spracovanie takýchto informácií je nevyhnutné na plnenie vašej zmluvy s nami. Na poskytovanie určitých funkcií Služieb alebo na základe vášho súhlasu môžu byť informácie zdieľané aj so sociálnymi sieťami alebo partnermi, ako je uvedené v príslušnom Oznámení o ochrane osobných údajov .

 3. Náklady na prenos dát. Súhlasom s týmito Podmienkami používania potvrdzujete, že si uvedomujete, že z prenosu informácií zo zariadenia, s ktorým používate Službu, k nám a späť, vzniknú určité náklady mobilného operátora. Takéto náklady budete musieť znášať vy.

3. POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH


 1. Všeobecne. Prostredníctvom Služieb môžete nahrávať, ukladať, publikovať, distribuovať, prenášať a zdieľať údaje a informácie, ako napríklad text, príspevky, komentáre, obrázky, správy, interakcie a podobne („ Používateľský obsah “), s ostatnými Používateľmi v súlade so zákonnými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania.

 2. Zverejnenie. Vyhradzujeme si právo uložiť alebo zverejniť Používateľský obsah tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to právne prípustné a primerane nevyhnutné na

  • dodržanie zákonných právnych predpisov, súdnych alebo správnych príkazov;

  • zabezpečenie dodržiavania týchto Podmienok používania alebo akýchkoľvek iných Zmluvných podmienok dohodnutých medzi vami a nami;

  • reagovanie na sťažnosti týkajúce sa porušení zákona vznesené tretími stranami alebo

  • ochranu našich práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti Používateľov a verejnosti.

 3. Licencia na Používateľský obsah. Týmto nám udeľujete celosvetovú, neodvolateľnú, bezplatnú, nevýhradnú, prenosnú, ďalej licencovateľnú a neobmedzenú licenciu na používanie všetkého Požívateľského obsahu generovaného, prenášaného, ukladaného a publikovaného prostredníctvom Služieb. Bez ohľadu na typ využitia máme právo používať všetok Používateľský obsah ako súčasť Služieb, ako aj na akúkoľvek inú činnosť, ktorú vykonávame my alebo naša pridružená spoločnosť. To zahŕňa právo meniť a upravovať takýto Používateľský obsah, pokiaľ zmeny alebo úpravy nepoškodia vaše osobné záujmy. Ak používame Používateľský obsah mimo Služieb, v rámci prípustného rozsahu, upozorníme, že tento obsah ste vytvorili vy.

 4. Vlastníctvo. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo žiadneho Používateľského obsahu a nebudeme nad takýmto obsahom vykonávať dohľad.

 5. Vymazanie. Vyhradzujeme si právo vymazať Požívateľský obsah bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia.

 6. Nepresný Používateľský obsah. Nie sme zodpovední za nepresný Používateľský obsah vytvorený ktorýmkoľvek Používateľom.

 7. Odškodnenie. Nahradíte nám škodu za všetky nároky vznesené tretími stranami z dôvodu porušenia ich práv v súvislosti s vaším Používateľským obsahom nahraným do ktorejkoľvek zo Služieb. Znášate náklady akéhokoľvek súdneho konania, do ktorého môžeme byť zapojení v súvislosti s takýmito nárokmi, vrátane všetkých súdnych nákladov a poplatkov za právne zastupovanie v zákonne povolenom rozsahu, ibaže by ste nezavinili takéto porušenie.

 8. Podpora. Ak tretia strana vznesie nárok v súvislosti s vaším Používateľským obsahom, musíte nám bezodkladne, pravdivo a kompletne sprístupniť všetky vám dostupné informácie, ktoré môžu byť potrebné na overenie takéhoto nároku alebo obranu proti nemu.

4. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA


 1. Bezpečnosť účtu. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti totožnosti vášho Členstva a hesla („ Účet “) a nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ku ktorým dôjde na vašom Účte. Služby a Digitálny obsah sú poskytované len pre vaše osobné použitie. Svoj Účet nesmiete zdieľať ani ho akýmkoľvek spôsobom sprístupniť iným. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo akomkoľvek inom porušení bezpečnosti prostredníctvom e-mailu na: fraudprotection@runtastic.com alebo pre Prémiových členov na: premium@runtastic.com

 2. Obmedzenie použitia. Súhlasíte s tým, že nebudete:

  • používať Služby ani žiadny Digitálny obsah na iný účel, než na aký sú určené;

  • pristupovať, používať, reprodukovať, upravovať, sťahovať, predávať, prenášať, zverejňovať ani inak sprístupňovať svoj Účet, Služby ani žiadny Digitálny obsah na akékoľvek komerčné účely;

  • nedopustíte sa žiadneho konania, ktoré by mohlo poškodiť, narušiť alebo inak zasahovať do prevádzky Služieb;

  • zneužívať ani používať svoj Účet, Služby alebo Digitálny obsah na akýkoľvek nezákonný alebo neoprávnený účel (čo zahŕňa prenos akýchkoľvek počítačových vírusov prostredníctvom vášho Účtu alebo používanie vášho Účtu spôsobom, ktorý je diskriminačný, pohoršujúci, urážlivý, zlomyseľný, hanlivý alebo inak porušuje práva kohokoľvek iného);

  • porušovať platné cporušovať platné

  • pre Služby.

 3. Pravidlá správania. Vaše povinnosti:

  • musíte pravdivo poskytnúť svoj Účet a udržiavať ho aktuálny a úplný;

  • musíte ukladať, publikovať, prenášať a distribuovať iba Používateľský obsah, ktorý ste oprávnený postúpiť ďalej. To platí aj pre Používateľský obsah podliehajúci právam duševného vlastníctva, ako sú obchodné názvy a ochranné známky. za svoj Používateľský obsah nesiete výhradnú zodpovednosť;

  • nesmiete ukladať, publikovať, prenášať ani distribuovať žiadny Používateľský obsah, ktorý je rasistický, urážlivý, diskriminujúci, výhražný, sexuálny, oslavuje násilie alebo je inak nezákonný;

  • nesmiete posielať spamy, reťazové listy alebo správy viac ako jednému príjemcovi súčasne;

  • nesmiete vykonávať žiadne rušivé zásahy do Služieb alebo ich technického prostredia, použitím technických alebo elektronických pomôcok, ako sú hakerské pokusy, útoky hrubou silou, vkladanie vírusov/červov/trójskych koní a iné pokusy o narušenie týkajúce sa softvéru alebo hardvéru;

  • nesmiete kopírovať, distribuovať, prenášať alebo zhromažďovať pomocou technických pomôcok, napr. prehľadávacie nástroje alebo boty, dostupné údaje bez súhlasu príslušného vlastníka;

  • musíte bezodkladne informovať o každom zistenom porušení vyššie uvedených povinností zaslaním e-mailu na fraudprotection@runtastic.com ;

  • musíte sa náležite starať o svoje osobné údaje a osobné údaje ostatných Používateľov prístupné prostredníctvom Služieb a nesmiete umožniť tretím stranám prístup k osobným údajom iných používateľov prístupných prostredníctvom Služieb;

  • Používateľský obsah musíte pravidelne ukladať na externé zariadenia, napr. na externé pamäťové médium, pevný disk alebo do cloudu. Za akýkoľvek stratený alebo poškodený Používateľský obsah nesiete výhradnú zodpovednosť.

5. PORUŠENIE POVINNOSTÍ POUŽÍVATEĽA


Aby sme zabezpečili náležité a spoľahlivé poskytovanie Služieb, môžeme za porušenie povinností používateľa uložiť nasledujúce sankcie:* varovanie;* vymazanie Požívateľského obsahu;* dočasná deaktivácia vášho Účtu a* zrušenie (neodvolateľná deaktivácia) vášho Členstva.Typ sankcie bude závisieť od účelu, dopadu a typu porušenia s ohľadom na naše aj vaše záujmy.

6. VYLÚČENIE ZO SLUŽIEB


 1. Dôvody vylúčenia zo služieb. Prístup k Službám alebo Digitálnemu obsahu môžeme kedykoľvek odmietnuť bez predchádzajúceho oznámenia a zamietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce využívanie Služieb alebo Digitálneho obsahu (alebo akejkoľvek ich časti) bez toho, aby ste mali nárok na vrátenie akýchkoľvek už uhradených platieb, ak zistíme, že:

  • nie ste spôsobilý v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluvných podmienkach alebo týchto Podmienkach používania,

  • ste porušili ktorúkoľvek z týchto Podmienok používania alebo povinností používateľa v nich uvedených, akékoľvek iné príslušné Zmluvné podmienky alebo akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie,

  • ste sa zapojili do akéhokoľvek klamstva, falšovania, podvodu alebo ste sa dopustili akéhokoľvek iného zneužitia vášho Účtu alebo

  • ste poskytli registračné údaje, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, alebo máme dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné.

 2. Dôsledky vylúčenia. Ak ste vygenerovali, preniesli, uložili, zverejnili alebo inak sprístupnili Používateľský obsah prostredníctvom Služieb, práva udelené nám v súlade s odsekom 3.3 v súvislosti s týmto Používateľským obsahom, ktorý sa nepovažuje za osobné údaje, zanikajú ukončením používania/vylúčením zo Služieb. To neplatí, ak takýto Používateľský obsah:

  • nemá použitie mimo kontextu Služieb,

  • súvisí výlučne s vaším používaním Služieb,

  • sme spojili s inými údajmi a nemožno ho oddeliť alebo ho možno oddeliť len s neprimeraným úsilím alebo

  • ste vygenerovali vy spolu s ostatnými Používateľmi za predpokladu, že ostatní používatelia môžu údaje naďalej používať.

Na osobné údaje sa vzťahujú ustanovenia Oznámenia o ochrane osobných údajov .3. Žiadosť o údaje. Ak ste prostredníctvom Služieb vygenerovali, preniesli, uložili, zverejnili alebo inak sprístupnili Používateľský obsah, po nadobudnutí účinnosti ukončenia/vylúčenia zo Služieb vám na vašu žiadosť Používateľský obsah, ktorý sa nepovažuje za osobné údaje, poskytneme bezplatne v primeranej lehote, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. To neplatí, ak takýto obsah:* nemá použitie mimo kontextu Služieb,* súvisí výlučne s vaším používaním Služieb alebo* sme spojili s inými údajmi a nemožno ho oddeliť alebo ho možno oddeliť len s neprimeraným úsilím.Na osobné údaje sa vzťahujú ustanovenia Oznámenia o ochrane osobných údajov .

7. ZRIEKNUTIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI


 1. Zrieknutie sa. Služby a Digitálny obsah sú vám poskytované „TAK, AKO SÚ“. Nezaručujeme ani negarantujeme, že Služby alebo Digitálny obsah splnia vaše očakávania alebo že budú vhodné na konkrétny účel, ktorý nie je výslovne dohodnutý.

 2. Žiadne lekárske rady a zdravotné riziká. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby a Digitálny obsah nezahŕňajú žiadne lekárske rady. Služby a Digitálny obsah, bez ohľadu na to, či ich poskytujeme my, naši partneri, tretie strany alebo Používatelia, nie sú určené na doplnenie ani na nahradenie informácií poskytovaných lekármi alebo lekárňami. O svojich športových aktivitách sa VŽDY poraďte so svojím lekárom. Služby a Digitálny obsah by sa nikdy nemali interpretovať spôsobom, ktorý je v rozpore s lekárskymi radami, odrádza vás od konzultácie s lekárom, ani by sa nemali používať na stanovenie či potvrdenie akýchkoľvek diagnóz. My, Služby a Digitálny obsah nenahrádzame vášho lekára, ani nepreberáme zodpovednosť za vaše správanie súvisiace s využívaním Služieb a Digitálneho obsahu. Prijatím týchto Podmienok používania potvrdzujete, že ste si vedomý skutočnosti, že športové aktivity sú vždy spojené s rizikami, ktoré môžu mať vplyv aj na vaše zdravie, a že nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje zdravie a správanie súvisiace s využívaním Služieb a Digitálneho obsahu.

 3. Totožnosť používateľa. Nie sme zodpovední za skutočnú totožnosť Požívateľa, pretože osobná identifikácia cez internet je možná len v obmedzenom rozsahu. Pred začiatkom akejkoľvek interakcie s ostatnými Používateľmi si musíte overiť ich totožnosť.

 4. Prenos údajov cez internet. Týmto potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že spracovanie osobných identifikačných údajov cez internet môže byť spojené s rizikami a môže viesť k bezpečnostným incidentom. V rámci vašej zodpovednosti toto riziko znášate výlučne vy. V tejto súvislosti nepreberáme žiadne záruky.

 5. Vlastné riziko. Prístup k Službám a Digitálnemu obsahu a ich využívanie je na vaše vlastné riziko . Toto sa bez obmedzenia vzťahuje na:

  • súvisiace využívanie akéhokoľvek hardvéru vrátane i) príslušného zariadenia, s ktorým využívate Služby, ii) hrudných pásov a iii) hardvérových kľúčov (dongle) smartfónov;

  • sťahovanie vášho vlastného obsahu a obsahu tretích strán a

  • akékoľvek použitie akéhokoľvek obsahu a iných údajov vytvorených alebo poskytnutých nami alebo našimi partnermi, vrátane i) podrobností o nameranej nadmorskej výške alebo ii) odporúčaní aktivít, napr. tréningové plány atď. Výslovne beriete na vedomie, že akýkoľvek takýto obsah alebo iné údaje môžu obsahovať chyby a my, v zákonne povolenom rozsahu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť takýchto údajov.

 6. Obsah. Pokiaľ to nevyžadujú zákonné právne predpisy, my ani žiadna z našich pridružených spoločností nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania akéhokoľvek obsahu sprístupneného prostredníctvom Služieb alebo používania Digitálneho obsahu. To sa vzťahuje aj na škody spôsobené chybami, problémami, vírusmi alebo stratou údajov.

 7. Sťahovanie. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za údaje alebo materiály stiahnuté z alebo získané využitím Služieb alebo Digitálneho obsahu. Ste výhradne zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené takýmito materiálmi na vašich zariadeniach a systémoch alebo za stratu informácií v dôsledku sťahovania údajov alebo materiálov z ktorejkoľvek zo Služieb.

 8. Konflikty. Ste výhradne zodpovedný za akékoľvek nároky alebo súdne spory akéhokoľvek druhu akokoľvek odvodené alebo súvisiace s konfliktmi, ktoré máte s inými Používateľmi. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za konanie a opomenutia iných Používateľov vrátane škôd spojených s takýmito konaniami alebo opomenutiami.

 9. Externý obsah. Nezastupujeme ani neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa externých odkazov, bannerov alebo iných informácií a marketingových ponúk, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom Služieb alebo Digitálneho obsahu. Akékoľvek zmluvné dojednania uzatvorené medzi vami a poskytovateľom tretej strany, napr. cez prepojené webové sídla alebo bannery, sú iba medzi vami a poskytovateľom tretej strany. Nezastupujeme ani neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa služieb poskytovateľov tretích strán.

 10. Dostupnosť. Neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa dostupnosti prístupu k Službám alebo Digitálnemu obsahu a nenesieme zodpovednosť za žiadnu dočasnú nedostupnosť alebo prerušenie prístupu.

 11. Obmedzenie. Netvrdíme ani nezaručujeme, že Služby alebo potrebný hardvér a softvér budú úplne bez chýb alebo že prenos údajov prostredníctvom iných systémov, najmä internetu a telekomunikačných sietí, nebude tretími stranami sledovaný, zaznamenávaný alebo skreslený.

8. VLASTNÍCKE PRÁVA


 1. Vlastníctvo. Služby, materiál v nich zobrazený a Digitálny obsah sú a, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, zostávajú výhradným vlastníctvom nás, našich poskytovateľov licencií, distribútorov, zástupcov alebo ich poskytovateľov. Zo žiadneho materiálu na Platforme nesmiete odstraňovať žiadne autorské práva, ochranné známky ani iné vlastnícke oznámenia.

 2. Obmedzené použitie. Digitálny obsah a obsah zobrazený v Službách nesmiete používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, zdieľať, licencovať, reprodukovať a podobne, žiadnym spôsobom, ktorý nie je potrebný na správne používanie v súlade s našou dohodou s vami, pokiaľ to nie výslovne povolené v rámci týchto Zmluvných podmienok alebo nami inak písomne povolené.

9. SÚLAD


 1. Súlad so zmluvou. Máme zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby boli Služby a Digitálny obsah v súlade so zmluvou.

 2. Aktualizácie. V rámci tejto zákonnej povinnosti vám z času na čas ponúkneme a požiadame vás o inštaláciu bezpečnostných a technických aktualizácií Služieb. Ste zodpovedný za bezodkladnú inštaláciu takýchto aktualizácií a za aktualizáciu operačného systému vášho koncového zariadenia, ak si to takéto aktualizácie vyžadujú. Nenesieme zodpovednosť za žiadny nesúlad Služieb vyplývajúci z nevykonania príslušnej aktualizácie, keď sa vám nepodarí nainštalovať aktualizáciu, ktorú sme vám dodali.

 3. Nápravné prostriedky. Ak Služby nie sú v súlade s kúpnou zmluvou alebo zákonnými požiadavkami na súlad, máte právo na opravu chyby. Vaše právo na uplatnenie odstránenia nesúladu uplynie po dvoch (2) rokoch od ukončenia vášho Členstva.

 4. Spolupráca. Vyžaduje sa od vás, aby ste s nami primerane spolupracovali na posúdení, či príčina nesúladu spočíva vo vašom digitálnom prostredí. Ak takúto súčinnosť neposkytnete, dôkazné bremeno o akomkoľvek súlade so Službami leží na vás.

KÓPIU TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK SI USCHOVAJTE PRE VAŠE ZÁZNAMY A ČASTO ICH KONTROLUJTE NA WEBOVOM SÍDLE RUNTASTIC A V APLIKÁCIÁCH, ČI NEDOŠLO K ZMENÁM TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK.

Posledná aktualizácia: 13/03/2023

Verzia platná od: 13/03/2023